دکتر علی صباغیان
رئیس کنفرانس


دکتر نرگس رحیم زاده
دبیر کنفرانس


دکتر محسن عامری
سخنران کلیدی


دکتر حمیدرضا بهرامی
سخنران کلیدی


دکتر محسن رسولیان
سخنران کلیدی

دکتر محمدرضا حمیدی زاده
سخنران کلیدی 
 
 
 
کمیته علمی
دکتر رضا گودرزی
دکتر محمدرضا عسگری 
دکتر سیدمحسن بنی هاشمی
دکتر عبداله بهرامی کرکوندی
دکتر حسین بیگی علمدشت
دکتر مرتضی جوشقانی زاده
دکتر محمد حیدری
دکتر مهدی نبی پور افروزی
دکتر حسین عزیزی نژاد
دکتر مهدی دهقانی سلطانی
   
 

| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

چاپ رایگان مقالات در فصل نامه "تحقیقات بنیادین علوم انسانی"
مقالات با رویکرد اسلامی به صورت رایگان در فصل نامه ........

  بسمه تعالی

مقالات با رویکرد اسلامی بعد از تایید مجله به صورت رایگان در فصل نامه "تحقیقات بنیادین علوم انسانی"  به چاپ خواهند رسید.

با تشکر
دبیرخانه کنفرانس


back2016-10-26Voting is9 time