دکتر علی صباغیان
رئیس کنفرانس


دکتر نرگس رحیم زاده
دبیر کنفرانس


دکتر محسن عامری
سخنران کلیدی


دکتر حمیدرضا بهرامی
سخنران کلیدی


دکتر محسن رسولیان
سخنران کلیدی

دکتر محمدرضا حمیدی زاده
سخنران کلیدی 
 
 
 
کمیته علمی
دکتر رضا گودرزی
دکتر محمدرضا عسگری 
دکتر سیدمحسن بنی هاشمی
دکتر عبداله بهرامی کرکوندی
دکتر حسین بیگی علمدشت
دکتر مرتضی جوشقانی زاده
دکتر محمد حیدری
دکتر مهدی نبی پور افروزی
دکتر حسین عزیزی نژاد
دکتر مهدی دهقانی سلطانی
   
 

Home > کمیته علمی
.: کمیته علمی

دکتر رضا گودرزی دانشیار  مدیریت  دانشگاه امام صادق ع

دکترمحمدرضا عسگری دانشیار مدیریت مالی

دکتر سیدمحسن بنی هاشمی دانشگاه صداوسیما دکتری مدیریت

دکتر علی فرهادیان - دانشگاه کاشان

دکتر حسین بیگی علمدشت - صنایع

دکتر مرتضی جوشقانی زاده - صنایع

دکتر محمد حیدری - مدیریت فناوری اطلاعات

دکتر عبداله بهرامی کرکوندی - مدیریت صنعتی

دکتر حسین جباری - حسابداری

دکتر مصطفی حیدری هراتمه - اقتصاد

دکتر مجید فینی زاده - مدیریت

 دکتر مهدی نبی پورافروزی  دانشگاه آزاد 

 دکتر یعقوب ممبینی  دانشگاه تهران 

 دکتر حسین علی امینی خواه - دانشگاه ریچفورد آمریکا

دکتر مریم حق‌شناس - دکتری تخصصی مدیریت رسانه، دانشگاه تهران

دکتر علیرضا داداشی جوکندان  دانشگاه آزاد

دکتر حسین عزیزي نژاد دانشگاه صنایع و معادن ایران 

دکتر مهدی دهقانی سلطانی  دانشگاه سمنان

دکتر عليرضا سروش دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مصطفی امیری  دانشگاه علوم تحقیقات

 دکتر میثم کرمی پور دانشگاه علوم تحقیقات

دکتر سعید حجازی فر موسسه آموزش عالی مدیریت و برنامه ریزی

 

دکتر نجمه اسمعیل زرجاوی دانشگاه تبریز