دکتر علی صباغیان
رئیس کنفرانس


دکتر نرگس رحیم زاده
دبیر کنفرانس


دکتر محسن عامری
سخنران کلیدی


دکتر حمیدرضا بهرامی
سخنران کلیدی


دکتر محسن رسولیان
سخنران کلیدی

دکتر محمدرضا حمیدی زاده
سخنران کلیدی 
 
 
 
کمیته علمی
دکتر رضا گودرزی
دکتر محمدرضا عسگری 
دکتر سیدمحسن بنی هاشمی
دکتر عبداله بهرامی کرکوندی
دکتر حسین بیگی علمدشت
دکتر مرتضی جوشقانی زاده
دکتر محمد حیدری
دکتر مهدی نبی پور افروزی
دکتر حسین عزیزی نژاد
دکتر مهدی دهقانی سلطانی
   
 

Home > قالب های ارائه
.: قالب های ارائه


قالب های نگارش مقالات:
قالب نگارش مقالات
به زبان فارسی
قالب نگارش مقالات
به زبان انگلیسی


قالب های ارائه پوستری:
قالب ارائه پوستری
به زبان فارسی
قالب ارائه پوستری
به زبان انگلیسی


قالب های ارائه شفاهی: 
قالب ارائه شفاهی
به زبان فارسی

قالب ارائه شفاهی
به زبان انگلیسی